English To Hindi

What is the meaning of kahu in Hindi?

Meaning of kahu in Hindi is :

Definition of word kahu

Examples of word kahu

  • In interviews last week, William Kaihe'ekai Mai'oho, the "kahu," or caretaker, of the Royal Mausoleum in Nuuanu Valley, said he stood on sacred ground of the high chiefs, or, "ali'i," and looked straight into the eyes of another Hawaiian who asked to borrow the pair of "pulo'ulo'u."
  • An authentic Maui homogenization sway coerce the services of a 'kahu', which is a Hawaiian minister.
  • Feather Cloak kahu huruhuru - Of all the traditional garments of the Maori, it is the feather cloak which is the most highly prized as a family and personal heirloom.
  • Noho iho la lakou ma ia la a ahiahi, hoi aku la i ka hale, kena mai la na makua a me na kahu e ai, aka, aole loaa ia ia ka ono o ka ai, no ka mea, ua pouli i ke aloha.
  • I aku la o Laieikawai i kahi kahu, "He ala okoa hoi keia, aole hoi e like me ke ala mua iho nei, he oi nae hoi keia mamua o kela iho nei, he kane paha ka mea nona, keia ala."
  • Kekalukaluokewa, pii ae la oia a me kona mau kahu iluna o Kaiwiopele, a noho iho la malaila, huli aku la ke alo i Kauwiki, nana aku la ia
  • Mamua aku nae o ko Laielohelohe halawai ana me Kekalukaluokewa, ua lohe mua aku oia i ka haula ana o Laielohelohe i ka hewa me Kaonohiokala, i lohe no i kahi kahu o Kauakahialii, ka mea i lilo ai i Kuhina Nui ma ka aoao o Aiwohikupua, a no ka lohe ana o ua wahi kanaka nei i ka hewa ana
  • Laieikawai, ia Mailehaiwale e ku la ma ka puka o ka Halealii, kuu aku ana keia i ke ala, po oloko i ke ala, aia nae o Laieikawai me kona kahu ua pauhiaia e ka hiamoe nui; aka, aole nae e hiki ke hiamoe i kela manawa, no ka mea ua hoalaia e ke ala o Mailehaiwale.
  • Ia manawa, kahea ae la oia i na kahu e ho-a ke kukui, a ma ka wanaao, hoi aku la o Kekalukaluokewa me kana hanaukama (Laielohelohe).